Vinnaphone : Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone