TAEC - Công trình và Hình ảnh lắp đặt Hệ thống Chống Sét

Thông tin về sản phẩm, hình ảnh lắp đặt Hệ thống Chống sét cho các công trình dự án điển hình trong lãnh vực Hàng không, Hàng hải, Viễn thông Truyền hình, Nhà máy khu công nghiệp .. ở Việt nam và các nước của Công ty kỹ thuật ThyAn.