Công trình Dự án Chống sét và tiếp đất trong lãnh vực năng lượng như

  • DẦU KHÍ : Giàn khoan khai thác dầu khí, Nhà máy lọc hóa dầu, Nhà máy phân bón, Tổng kho xăng dầu, Trạm xăng phân phối ...
  • ĐIỆN LỰC : Nhà máy điện, Nhà máy Thủy điện, Trạm biên áp điện, Truyền tải điện, Nhà máy điện mặt trời, Nhà máy điện gió ...