Tuesday,06/12/2022
How to know if the lightning rod or AC lightning protection devices installed in the electrical cabinet are working, can cut the lightning impulses and put them to the ground? When did lightning happen? Lightning current large or small? How to know if there is a lightning strike on the system or not, but the electrical and electronic equipment is damaged? etc. Watch the introductory video of the LSCM-D smart lightning counter
Saturday,03/02/2024
Gần đây, các nhà nghiên cứu Brazil đã may mắn quay lại được thời điểm tia sét tiếp cận với cột thu lôi, quay rõ được khoảnh khắc thu lôi phóng tia tiên đạo đi lên để kết nối với tia sét hướng xuống.
Wednesday,07/12/2022
Khi sét đánh xuống từ đám mây xuống mặt đất, cây cối, công trình kiến trúc sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp làm sẽ gây ra nhiều tổn thất về tài sản và con người. Không chỉ vậy, sét đánh giữa các đám mây cũng có thể làm hư hỏng các thiết bị điện và điện tử dưới đất.