Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
Surge protection for Solar Farm system

Lightning Protection for Automatic Tolling Station

Hệ thống bàn cân tải trọng xe tại các Nhà máy và đường giao thông thường xuyên bị hư hỏng vào mùa dông sét. Mặt dù các đơn vị lắp đặt bàn cân luôn nối đất cho các cấu kiện khung gầm và các Loadcell, nhưng đây chỉ là yêu cầu kỹ thuật để ổn định các tham số cân chứ không phải là giải pháp chống các xung quá áp đột biến. 
 
Sơ đồ nguyên lý hệ thống chống sét cho trạm cân xe loadcell
 
 
Later news
Your Cart
Lightning protection
Measurement Tools
Surge Protection for PV